• Josep Bargalló
  • Josep Bargalló

Avís Legal

Condicions Generals (LOPD)

1. Responsabilitat dels USUARIS en l’ús i contingut

L’accés als websites, i l’ús que en pugui realitzar de la informació i continguts que s’hi incloguin, seran d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.
En conseqüència, l’ús que se’n pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà subjecte a la legalitat aplicable, sigui nacional o internacional, així com als principis de la bona fe i ús lícit per part dels USUARIS, els que en seran totalment responsables del mateix.
Els USUARIS estaran obligats a una utilització raonable dels serveis o continguts, sota el principi de la bona fe i el respecte a la legalitat vigent, a la moral i l’ordre públic, a les bones costums, als drets a tercers o del propi Josep Bargalló I Badia, tot això segons les possibilitats i fins pels que estan concebuts.
Josep Bargalló I Badia no assumeix cap responsabilitat, sigui directa o indirecta, per danys emergents o benefici de cessió, derivada del mal ús dels serveis o continguts que puguin realitzar els USUARIS o tercers.

2. Informació LSSI-CE

En compliment al deure de la informació, segons estableix l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico”, li comuniquem que el responsable d’aquesta web es Josep Bargalló I Badia, amb NIF núm. -, domiciliada a -, i del domini d’internet www.jbargallob.net, inscrit en el registre corresponent.

3. Concepte d’usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest AVIS LEGAL en la versió publicada per Josep Bargalló I Badia, en el mateix instant en que d’USUARI accedeix a la web. En conseqüència, d’USUARI haurà de llegir atentament el present document en cada ocasió en que es proposi la seva utilització, ja s’hi poden produir modificacions.

4. Informació en relació als links

Josep Bargalló I Badia, no es responsabilitza de les webs no pròpies, a les que s’hi pugui accedir mitjançant vincles “links”, o de qualsevol contingut, que tercers i puguin oferir.
L’ús d’un vincle o accés a una web no pròpia, es realitzat a voluntat i sota risc exclusiu de l’USUARI, pel que Josep Bargalló I Badia no recomana ni garanteix cap tipus d’informació que se’n pugui obtenir amb la utilització d’aquests, aliens a la web de Josep Bargalló I Badia, ni se’n responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici que en devingui del mateix o del mal ús del vincle, o de la informació que se’n obtingui a través d’ell, incloent altres vincles o webs, tampoc de interrupcions en el servei o en l’accés, o en intents frustrats amb vincles tant alhora de connectar a la web de Josep Bargalló I Badia, com alhora d’accedir a la informació d’altres webs des de la de Josep Bargalló I Badia

5. Informació sobre la utilització de cookies

En aquesta Web s’hi poden utilitzar cookies en algunes pàgines. La finalitat pròpia es la millora del servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’USUARI i que permeten l’obtenció de la següent informació:
    Data i hora de l’últim cop que l’USUARI va visitar la Web.
    Disseny de contingut que l’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

6. Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis que s’inclouen o estan a disposició a través de les pàgines web, poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’actualitza la informació que en aquestes s’hi mostra. Josep Bargalló I Badia, pot introduir en qualsevol moment millores i /o canvis en els serveis o continguts.
Josep Bargalló I Badia, obté la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades fiables, però encara que es prenen tot tipus de mesures per assegurar que sigui del tot correcte, no se’n garanteix que resulti exacta i actualitzada.

7. Informació sobre la exempció de tota responsabilitat devinguda d’una errada tècnica i de contingut

Josep Bargalló I Badia, declina tota responsabilitat en cas de l’existència d’interrupcions o de mal funcionament en els serveis o continguts que s’ofereixen en Internet, sigui quina sigui la causa. Tanmateix, Josep Bargalló I Badia, no es responsabilitza per caigudes de xarxa ni pèrdues de negoci en conseqüència, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser provocat als USUARIS per causes alienes a Josep Bargalló I Badia
Josep Bargalló I Badia, no declara ni garanteix que els serveis i continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits o que el servei o servidor que l’ofereix, estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Josep Bargalló I Badia realitzi els seus millors esforços en evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’USUARI prengués determinades decisions o realitzes accions en base a la informació que s’inclou en els websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb la d’altres fonts.

8. Propietat industrial i intel•lectual

Els continguts presentats per Josep Bargalló I Badia, així com els vesats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre la propietat intel•lectual, pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.
Queda totalment prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública en relació tant a les pàgines Web com als seus continguts e informació, sense previ i exprés consentiment per escrit de Josep Bargalló I Badia
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, texts, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial de Josep Bargalló I Badia, o dels tercers propietaris dels mateixos, que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions que formen part de les pàgines Web, així com el software necessari pel seu funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen tanmateix una obra, en el sentit dels Drets d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel•lectual que resulten d’aplicació. L’ incompliment d’aquestes ressenyes implica la comissió de greus actes il•lícits susceptible de sanció per la legislació civil i penal vigents.
Queda totalment prohibit qualsevol acte per virtut del qual, els USUARIS dels serveis o continguts puguin servir-se’n comercialment, directa o indirectament, parcial o totalment, dels mateixos, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que composin part de les pàgines Web sense l’obtenció prèvia i per escrit del consentiment de Josep Bargalló I Badia
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma o manera, emmagatzemen en suports físics o lògics (per exemple, memòries flash o discs durs), digitalització o oferta a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Josep Bargalló I Badia, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altre transformació de dites opinions, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que es posen a disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de la Propietat Intel•lectual, industrial o de protecció de la imatge.
Josep Bargalló I Badia, es lliure de limitar l’accés a les pàgines Web i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els USUARIS puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.
Josep Bargalló I Badia, en aquest sentit, podrà establir de considerar-ho oportú, sense perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin vesar en la xarxa continguts i opinions considerades racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, en qualsevol cas, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.
Aquells USUARIS que enviïn a les pàgines Web de Josep Bargalló I Badia, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitja de correu electrònic, llevat que demanin de manera certa e inconfutable el contrari, en els casos en els que per naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Josep Bargalló I Badia, a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (por exemple, disquets o discs durs d’ordinadors), digitalització, posta a disposició des de bases de dades propietat de Josep Bargalló I Badia, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el període de temps de protecció del dret d’autor que estigui previst legalment. Tanmateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els USUARIS renuncien a la percepció de qualsevol pretensió remuneratòria a percebre de Josep Bargalló I Badia
D’acord amb l’esmentat en la paràgraf anterior, Josep Bargalló I Badia, queda autoritzada igualment per procedir a la notificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris a fi d’adaptar-los a les necessitats del format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut cap tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els USUARIS poguessin ostentar sobre aquelles.
Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formen part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per Josep Bargalló I Badia, pel seu bon funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de Josep Bargalló I Badia, sense el previ consentiment, exprés i per escrit de Josep Bargalló I Badia Qualsevol transgressió de les disposicions d’aquest punt, serà considerada com una lesió del legítims drets de la Propietat Intel•lectual de Josep Bargalló I Badia, sobre les pàgines Web i tots els seus continguts.
Josep Bargalló I Badia, no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències que devinguin de les conductes o actuacions abans esmentades, tampoc n’assumirà cap pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que s’hi pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hypelinks, framing o vincles similars des de’ls websites de Josep Bargalló I Badia

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.